Gebruikersvoorwaarden Mijn Hypotheek van Lloyds Bank

Gebruikersvoorwaarden Mijn Hypotheek van Lloyds Bank

Begrippen

In deze voorwaarden staat een aantal begrippen. Hieronder leggen wij uit wat deze betekenen:

 1. Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden voor het gebruik van Mijn Hypotheek op internet.
 2. U: de gebruiker van Mijn Hypotheek van Lloyds Bank.
 3. Lloyds Bank/wij/we/ons: de Nederlandse vestiging van Lloyds Bank GmbH, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nummer: 72211342)) en bij de Autoriteit Financiële Markten (nummer 12046352).
 4. Mijn Hypotheek: de toegang tot de persoonlijke hypotheekgegevens en de mogelijkheid om met elektronische hulpmiddelen die hypotheekgegevens aan te passen.

Wat is Mijn Hypotheek?

Mijn Hypotheek Hypotheek is een beveiligde online omgeving waarin u op elk moment toegang heeft tot een aantal van uw persoonlijke hypotheekgegevens.

In Mijn Hypotheek vindt u belangrijke informatie over uw lening. Zo krijgt u meer inzicht in uw lening en kunt u gemakkelijk een aantal aanpassingen voor uw lening online regelen.

Waarvoor gebruikt u Mijn Hypotheek?

In Mijn Hypotheek kunt u onder andere:

Hoe krijgt u de eerste keer toegang tot Mijn Hypotheek?

U krijgt toegang tot Mijn Hypotheek via de website van Lloyds Bank. Via mijnhypotheek.lloydsbank.nl komt u in de beveiligde en afgeschermde Mijn Hypotheek-omgeving.

Om de eerste keer toegang te krijgen tot Mijn Hypotheek, heeft u uw leningnummer en een toegangscode nodig. U vindt uw leningnummer op uw leningoverzicht en in alle andere correspondentie die u van ons heeft ontvangen. Zodra uw lening in onze administratie staat, krijgt u van ons een brief met deze toegangscode. Hiermee kunt u een account aanmaken.

Om een account aan te maken, heeft u een e-mailadres nodig. Dit e-mailadres is uw gebruikersnaam. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Behalve een e-mailadres en een wachtwoord heeft u ook een mobiele telefoon nodig waarop u een inlogcode via sms krijgt. Uiteraard heeft u ook uw leningnummer nodig.

Hoe beveiligt Lloyds Bank uw gegevens?

Lloyds Bank vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging: uw wachtwoord en een inlogcode via sms.

Lloyds Bank behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Uitgebreide informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen, vindt u terug op www.LloydsBank.nl/privacy-statement.

Voor het gebruik van Mijn Hypotheek gelden deze Gebruikersvoorwaarden. Voordat u een account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord als u een account maakt.

 1. Algemene bepalingen
  1. Voor het gebruik van Mijn Hypotheek gelden deze Gebruikersvoorwaarden.
  2. Als één van de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden in strijd is met de wet of nietig, dan blijven de overige bepalingen in stand.
  3. Wat in de administratie van Lloyds Bank staat, is juist, tenzij u bewijst dat dit niet zo is.

 2. Communicatie
  1. Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands.
  2. U gaat akkoord met elektronische communicatie via Mijn Hypotheek.

 3. Wat zijn uw verplichtingen?
  1. Om Mijn Hypotheek te kunnen gebruiken, moet u geschikte apparatuur en een verbinding met internet hebben.
  2. Systeemeisen: voor een goed gebruik van Mijn Hypotheek is het noodzakelijk dat uw systeem aan de volgende eisen voldoet:
   1. Het systeem heeft het meest recente en bijgewerkte besturingsprogramma.
   2. Het systeem heeft een Firewall en bijgewerkte antivirussoftware.
   3. Het systeem heeft een beveiligde draadloze verbinding.
  3. U moet een aanpassing van uw gegevens zo snel mogelijk aan ons doorgeven.
  4. U bent verplicht om aanwijzingen over de apparatuur en/of beveiligingsmaatregelen op te volgen.
  5. U bent verplicht om te controleren of de toegang tot Mijn Hypotheek plaatsvindt in een beveiligde omgeving. U controleert of de webpagina begint met: https://...........

 4. Toegang en gebruik
  1. Voor de toegang en het gebruik van Mijn Hypotheek krijgt u van Lloyds Bank een inlogcode. Elke keer als u opnieuw inlogt, krijgt u op uw mobiele telefoon een sms met een nieuwe inlogcode.
  2. Deze inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. U moet zorgvuldig met de inlogcode omgaan: u moet deze geheimhouden en mag deze niet aan anderen geven.
  4. Lloyds Bank mag informatie over uw apparatuur, software en verbinding opslaan en gebruiken.
  5. Bij verlies of diefstal of een ander vermoeden van misbruik bent u verplicht om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

 5. Aansprakelijkheid
 6. Lloyds Bank is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. het niet beschikbaar zijn van Mijn Hypotheek.
  2. een verminking, vertraging of een onjuistheid van een opdracht die u heeft gegeven.
  3. het niet of gebrekkig functioneren van een telecommunicatiedienst, daaronder valt ook het internet.
  4. het niet of gebrekkig functioneren van de apparatuur die u gebruikt.
  5. het niet nakomen van uw verplichtingen. U bent aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de inlogcode tot aan het moment waarop Lloyds Bank een mededeling heeft ontvangen.

  Lloyds Bank is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.


 7. Heeft u een klacht?
  1. U kunt een klacht met uw naam, adres, woonplaats en leningnummer met de post sturen naar:
   Klachtencoördinator Lloyds Bank
   Postbus 93020
   1090 BA Amsterdam

   of via e-mail naar hypotheek@LloydsBank.nl. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar onze website LloydsBank.nl.

  2. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u binnen drie maanden nadat u een reactie van ons heeft gekregen, uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het adres van het KiFiD is: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt de klacht ook doorgeven via kifid.nl of bellen met het KiFiD via telefoonnummer (070) 333 8 999. U kunt met uw klacht ook naar de rechter gaan.

 8. Welk recht geldt?
 9. Voor het gebruik van Mijn Hypotheek van Lloyds Bank geldt het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd.

 10. Aanpassen en aanvullen voorwaarden
 11. Lloyds Bank mag deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen of aanvullen.

 12. Account verwijderen
 13. U en Lloyds Bank kunnen op elk moment een account voor Mijn Hypotheek verwijderen. Hoort er geen account voor Mijn Hypotheek meer bij uw lening? Dan krijgt u onze brieven automatisch met de post.